algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SIACOM GEVESTIGD
TE NIJKERKERVEEN
ARTIKEL 1 DEFINITIES
Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de opdrachtgever
die met Siacom een overeenkomst aangaat of wil aangaan of aan
wie Siacom een aanbieding doet.
Onder consument wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de opdrachtgever die
is een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf bij zijn relatie met Siacom.
ARTIKEL 2 TOEPASSINGEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen,
diensten en/of overeenkomsten van Siacom,
behoudens wanneer door Siacom uitdrukkelijk schriftelijk
anders werd overeengekomen.
ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN
3.1
Alle door Siacom gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook,
zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2
Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Siacom niet tot acceptatie van enige opdracht. Niet-acceptatie wordt door Siacom zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de opdrachtgever ter kennis gebracht.
ARTIKEL 4 OVEREENKOMST
4.1
Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Siacom
eerst dan tot stand nadat deze door Siacom
schriftelijk werd aanvaard, respectievelijk werd bevestigd. De
opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven
tenzij de
opdrachtgever daartegen binnen 14 dagen na datum van de opdrachtbevestiging
schriftelijk heeft geprotesteerd.
4.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Siacom slechts indien deze door Siacom schriftelijk zijn bevestigd.
4.3
Iedere overeenkomst wordt door Siacom aangegaan onder de
opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever
uitsluitend ter beoordeling aan Siacom – voldoende
kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de
overeenkomst. Dientengevolge is Siacom gerechtigd bij of na
het aangaan van de overeenkomst, van de
opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings-, als aan de overige
verplichtingen voldaan zal worden.
ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN SIACOM
Siacom verplicht zich tot het verrichten van normale diensten
verband houdende met een meldkamer of support, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
ARTIKEL 6 MELDINGSPLICHT
Indien aan Siacom of haar personeel een strafbaar feit blijkt,
wordt dit aan opdrachtgever gerapporteerd
die omtrent aangifte bij de politie van het strafbaar feit beslist.
ARTIKEL 7 GEHEIMHOUDING
Pagina 1
algemene voorwaarden
Siacom zal de gegevens die haar op grond van de overeenkomst
met opdrachtgever ter kennis zijn gekomen
vertrouwelijk behandelen en eenzelfde verplichting van haar medewerkers
verlangen.
ARTIKEL 8 PRIJZEN
8.1
Prijzen zijn inclusief B.T.W. tenzij anders vermeld.
8.2
Siacom is gerechtigd om na totstandkoming van de overeenkomst
aan de opdrachtgever tariefsverhogingen door te
berekenen waarbij de opdrachtgever gerechtigd is binnen één maand na melding van
het tariefsverhoging de overeenkomst schriftelijk te beëindigen.
Doorberekend zullen onder meer kunnen worden: kosten- en loonkostenstijgingen en
de invoering over wijziging van door overheidswege opgelegde belastingen en/of
heffingen die optreden na totstandkoming van de overeenkomst.
ARTIKEL 9 BETALINGEN
9.1
Betalingen dienen bij vooruitbetaling te geschieden zonder recht op korting of
compensatie binnen 30 dagen na factuurdatum.
Maandelijkse en jaarlijkse abonnementen kunnen met IDEAL betaald worden en zullen bij kennisgeving automatisch doorlopen.
Bij het verstrekken van gratis producten voor alarmontvangst zal minimaal een jaaraansluiting gerekend worden.
9.2
Betaling met betrekking tot het verrichten van bewakingsdiensten, anders dan
sleutelbeheer, worden, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, over elke voorafgaande maand in rekening gebracht.
9.3
Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn
verplichtingen nakomt, is hij van rechtswege in
gebreke en over het verschuldigde bedrag een vertragingsrente van 1,5 % per
maand verschuldigd waarbij voor een
gedeelte van een maand een maand wordt gerekend.
9.4
Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt heeft Siacom het
recht haar werkzaamheden op te schorten dan wel de
overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Hiertoe zal Siacom echter pas overgaan nadat de opdrachtgever minimaal tweemaal tot voldoening van zijn verplichtingen werd aangemaand.
9.5
Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door opdrachtgever
verschuldigde en niet tijdige betaalde, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15 % van het verschuldigde
bedrag met een minimum van a € 200,– en zijn direct verschuldigd en opeisbaar
zodra de betreffende vordering ter incasso uit handen is gegeven.
ARTIKEL 10 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
10.1
De opdrachtgever is gehouden Siacom met alle mogelijke
middelen en tijdig in de gelegenheid te stellen de
overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten.
10.2
Opdrachtgever is gehouden alle in het kader van de overeengekomen diensten en
werkzaamheden door Siacom
gegeven voorschriften op te volgen of te doen opvolgen.
Pagina 2
algemene voorwaarden
10.3 Opdrachtgever is verplicht zo snel mogelijk alle moeilijkheden of storingen
die de dienstverlening van Siacom verhinderen of bemoeilijken te verhelpen.
10.4
Opdrachtgever is verplicht bij beëindiging van de werkzaamheden de doormelding
naar de centrale van meldkamer Siacom
te verbreken en geprogrammeerde telefoonnummers en/of IP adressen van Siacom te verwijderen.
ARTIKEL 11 DUUR
Meldkamer Siacom is direct opzegbaar, eventueel vooraf betaalde maanden worden terugbetaald.
ARTIKEL 12 BEËINDIGING
12.1
Ook indien de opdrachtgever met nakoming van andere verplichtingen jegens Siacom in gebreke blijft, is Siacom
bevoegd haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst
buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht
op volledige vergoeding van kosten, schade en rente, conform het hierboven bij
niet tijdige betaling onder 9.5 vermelde.
12.2
De bevoegdheid tot opschorting en ontbinding komt Siacom
eveneens toe indien:
– De opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt of in staat van
faillissement wordt verklaard;
– Executoriaal beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd;
– Opdrachtgever het object waarop de overeenkomst betrekking heeft, verkoopt of
verhuurt, dan wel niet langer huurder is van het object;
– Opdrachtgever -in het geval van een overeenkomst tot aansluiting op de
alarmcentrale of tot het verrichten van particuliere bewakingsdiensten- nodeloos
c.q.
verkeerd gebruik maakt van de door Siacom verstrekte dienst
verlening.
ARTIKEL 13 OVERMACHT
13.1
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q.
onvoorzienbare omstandigheid
waardoor redelijkerwijs nakoming van de overeenkomst niet meer kan worden
verlangd.
13.2
Indien de overmacht naar het oordeel van Siacom van tijdelijke
aard is, heeft Siacom het recht de uitvoering
van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheden die de
overmacht hebben opgeleverd zich niet meer voordoen.
13.3.
In geval van overmacht van blijvende aard dienen partijen een regeling te
treffen over de ontbinding van de
overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJKHEID
14.1
Siacom is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
toedoen van medewerkers of directie van Siacom behoudens
wanneer er sprake is van opzet bij de medewerkers of opzet en/of grove schuld
van de directie van Siacom.
14.2
Pagina 3
algemene voorwaarden
Iedere aansprakelijkheid van Siacom vervalt in elk geval
indien door de opdrachtgever niet binnen de acht dagen na
bekendheid met het schade toebrengende feit schriftelijk bij Siacom wordt gereclameerd.

Bij consumenten beloopt
laatst gemelde termijn de duur van één jaar.
14.3 Siacom is voorts niet aansprakelijk voor:
– bedrijfsschade en/of gevolgschade;
– schade die bij de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs niet te
vermijden is;
– schade veroorzaakt door personeel van Siacom;
14.4
De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever uit hoofde
van de met Siacom gesloten
overeenkomst gedurende een jaar aan Siacom verschuldigd is en
voorts in elk geval gemaximeerd tot het bedrag dat
door de verzekeraar aan Siacom wordt uitgekeerd ter zake van de
door de opdrachtgever geleden schade.
ARTIKEL 15 VERZEKERING
15.1
Opdrachtgever verplicht zich voor eigen rekening en risico de in het kader van
bewakingswerkzaamheden en door
de aansluiting op de alarmcentrale te bewaken objecten afdoende te verzekeren en
verzekerd te houden.
15.2
Siacom is niet aansprakelijk voor schade indien de
opdrachtgever zich tegen de betreffende schade heeft verzekerd,
dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. De opdrachtgever vrijwaart Siacom voor eventuele
regresaanspraken van verzekeraars uit hoofde van door Siacom
veroorzaakte schade.
ARTIKEL 16 VRIJWARING
De opdrachtgever is gehouden Siacom te vrijwaren tegen iedere
actie van derden ter zake van enig feit waar
voor de aansprakelijkheid van Siacom ten opzichte van de
opdrachtgever is uitgesloten.
ARTIKEL 17 TOEPASSELIJK RECHT
Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn
onderworpen aan het Nederlandse recht.
ARTIKEL 18 GESCHILLEN
Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door
de bevoegde rechter in het
arrondissement Arnhem. Consumenten hebben het recht om – indien Siacom zich op dit beding beroept – binnen één
maand na de daartoe strekkende mededeling van Siacom het hier
bepaalde terzijde te stellen en te kiezen voor
behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
ARTIKEL 19 VERZEKERING
De gebruiker cq. aanbieder van onze dienstverlening is ervan bewust dat onze dienstverlening geen PAC (Particuliere Alarm Centrale) is.
Het is verstandig om uw verzekeringsmaatschappij te raadplegen bij wijzigingen.
Siacom is niet verantwoordelijk voor een eventueel verkeerd gemaakte risicoanalyse van uw installateur.